Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Betaalbare Geschenken per 27-11-2021 (aangepaste versie)

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

A&D Betaalbare Geschenken is onderdeel van: A & D Betaalbaar Shoppen

Gevestigd te Rotterdam

Adres: Brandingdijk 310, 3059 RB te Rotterdam.

Agnes van der Raaf: 06-18269077

Email: info@betaalbaregeschenken.nl

Website: www.betaalbaregeschenken.nl

KVK-nummer: 56286465

BTW-identificatienummer: NL001720196B91.

Regiobank rekeningnummer: NL62RBRB0919224849 t.n.v. A&D Betaalbare Geschenken

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten geleverd door A&D Betaalbare Geschenken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden U ter beschikking gesteld via de internetsite en zijn deze te printen via een PDF-bestand. Op verzoek zenden wij U kosteloos een schriftelijk exemplaar toe.
 3. Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding houdt in dat U akkoord gaat met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De afnemer is aan de overeenkomst gebonden op het moment dat de afnemer het aanbod aanvaardt of een bestelling plaatst, ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door A&D Betaalbare Geschenken. A&D Betaalbare Geschenken behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder bijzondere voorwaarden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt A&D Betaalbare Geschenken dit mee binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Na ontvangst van de bestelling dient A&D Betaalbare Geschenken de bestelling te bevestigen, zodat de overeenkomst bindend is.
 4. Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos worden doorgevoerd, mits de wijziging schriftelijk is aangevraagd en door A&D Betaalbare Geschenken is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit wel het geval is, behoudt A&D Betaalbare geschenken zich het recht aanvullingen en wijzigingen te weigeren, dan wel extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 4 – Levering en Verzending

 1. Voor alle aangeboden artikelen van A&D Betaalbare Geschenken geldt dat ze uniek zijn en er slechts 1 van voorradig is, mits anders aangegeven.
 2. In het kader van de Wettelijke regels bij Koop op Afstand dient A&D Betaalbare Geschenken Uw bestelling binnen tenminste 30 dagen te verzenden, echter wij streven ernaar de artikelen binnen een week na ontvangst van betaling te verzenden. Een uitzondering hierop kan zijn als de bestellingen in opdracht en op maat gemaakt worden, hiervoor geldt een nader te bepalen leveringstermijn.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Mocht er al een betaling hebben plaatsgevonden ontvangt de afnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk volledig terug, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
 4. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal A&D Betaalbare Geschenken zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De afnemer zal hiervan van te voren op duidelijke wijze geïnformeerd worden dat er een vervangend artikel geleverd gaat worden. De kosten van eventuele retourzending bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel, zijn voor rekening van A&D Betaalbare Geschenken.
 5. Verzendkosten zijn (tenzij anders aangegeven) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. De verzendkosten voor levering binnen NL. bedragen voor pakketpost met PostNL € 7,75 en met DHL € 5,95  en voor brievenbuspost € 4,50 en € 5,00. Voor het buitenland gelden andere verzendkosten, deze zijn op aanvraag beschikbaar.
 6. Voor bestellingen boven de € 75,00 geldt dat zij binnen Nederland zonder verzendkosten verzonden worden.
 7. A&D Betaalbare Geschenken zal zorg dragen voor een deugdelijke verpakking voor transport en A&D Betaalbare Geschenken is dan ook niet verantwoordelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan Uw zijde of derden, tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van A&D Betaalbare Geschenken.
 8. A&D Betaalbare Geschenken is niet aansprakelijk voor het zoekraken van post door de Post NL of DHL. Indien U Uw pakket verzekerd toegestuurd wilt krijgen, kunt U dit bij Uw bestelling aangeven. De extra kosten hiervoor zullen bij U in rekening gebracht worden.
 9. Mochten verzendkosten hoger uitvallen dan zult U daar tijdig van op de hoogte gesteld worden.

 

Artikel 5 – Prijs

 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. De verzendkosten zitten niet bij de genoemde prijs inbegrepen.
 2. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van onrechtmatige prijsinformatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen, o.a. BTW-verhoging, dit noodzakelijk maken of indien leveranciers tussentijdse verhogingen doorvoeren.
 4. De prijzen bij de aangeboden artikelen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 6 – Betaling voor consumenten

 1. Voor consumenten geldt na ontvangst van de orderbevestiging dat U het totaalbedrag van de bestelling over dient te maken naar Regiobank rekening: NL62RBRB0919224849 t.n.v. A&D Betaalbare Geschenken  o.v.v. uw factuur/ordernummer. U kunt ook veilig betalen met Ideal. Indien U een factuur wenst ontvangt U deze per email. Betaling dient in ieder geval te geschieden binnen 7 dagen na bevestiging of ontvangst van factuur. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van A&D Betaalbare Geschenken.
 2. Indien met enige betaling in gebreke blijft, is A&D Betaalbare Geschenken gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 7 – Zichttermijn en Herroepingsrecht

 1. Overeenkomstig de Wettelijke regels bij Koop op Afstand heeft de afnemer (consument) het recht de bestelling binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. U heeft na annulering nog 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan A&D Betaalbare Geschenken heeft retour gezonden, is de koop een feit.
 2. Indien de afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht , dient de afnemer dit vooraf schriftelijk, met het herroepingsformulier en binnen 14 dagen, na levering,  aan A&D Betaalbare Geschenken te melden. De afnemer dient, na overleg, de artikelen retour te sturen naar het retouradres van A&D Betaalbare Geschenken. Dit dient te redelijke wijze te gebeuren in de originele niet beschadigde verpakking en in zijn geheel met alle toebehoren. Gebruikte, beschadigde en/of artikelen welke onverkoopbaar zijn geworden worden wel retour genomen, maar hiervoor worden kosten in mindering gebracht op het retourbedrag.
 3. De kosten van en het risico voor het retour zenden van de bestelling, komen voor eigen rekening (bekijk de actuele tarieven op de website van uw vervoerder).
 4. Indien de afnemer reeds betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met A&D Betaalbare Geschenken heeft herroepen, zal A&D Betaalbare Geschenken deze betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst retourzending, retour storten, inclusief de verzendkosten voor de heenzending. A&D Betaalbare Geschenken behoudt het recht om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel gebruikt is of door de schuld van de afnemer is beschadigd. Met de hand geschreven kaarten worden in mindering gebracht op de retourbetaling. 
 5. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn artikelen welke in opdracht of op maat gemaakt zijn en gepersonaliseerde artikelen (zoals artikelen met namen).
 6. Bedrijven hebben overeenkomstig de Wettelijke regels bij Koop op Afstand geen recht op het herroepingsrecht.

 

Artikel 8 – Garantie

 1. A&D Betaalbare Geschenken staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Mits anders overeengekomen, staat A&D Betaalbare Geschenken er voor in dat de artikelen geschikt zijn voor normaal gebruik.
 2. A&D Betaalbare Geschenken staat in voor een goede service, echter wordt er van de afnemer verwacht dat hij de bestelling binnen 24 uur na levering controleert op eventuele gebreken en deze mede deelt via een email. In overleg zal er gekeken worden naar een passende oplossing.
 3. Ieder recht op garantie vervalt indien er zonder toestemming van A&D Betaalbare Geschenken wijzigingen aan de geleverde artikelen zijn aangebracht door afnemer of derden. Tevens vervalt de garantie als er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik of blootstellen aan abnormale omstandigheden van de geleverde artikelen.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door A&D Betaalbare Geschenken aan de afnemer verkochte of geleverde artikelen blijft bij A&D Betaalbare Geschenken, zolang de afnemer nog niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden, heeft voldaan.
 2. Onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, mogen niet verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.
 3. Onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, echter A&D Betaalbare Geschenken blijft eigenaar totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
 4. De afnemer geeft onvoorwaardelijk toestemming aan A&D Betaalbare Geschenken om een derde aan te stellen als zij haar eigendomsrechten wil uitoefenen.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling/Geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen A&D Betaalbare Geschenken en afnemer waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Wanneer afnemer klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, moeten deze binnen 24 uur na levering, worden gemeld aan A&D Betaalbare Geschenken.
 3. Bij A&D Betaalbare Geschenken ingediende klachten dienen te worden behandeld binnen een termijn van 14 dagen. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal A&D Betaalbare Geschenken de afnemer binnen 14 dagen op de hoogte brengen en een indicatie geven wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Mochten de artikelen waarop de klacht berust retour dienen te worden gestuurd naar A&D Betaalbare Geschenken, zijn deze retourkosten voor de afnemer. Op het moment dat de klacht gegrond is en de fout ligt bij A&D Betaalbare Geschenken, zullen deze kosten vergoedt worden aan de afnemer.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Vanaf 15 Februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op:  http://ec.europa.eu/odr.  Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het U vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 1. De door U verstrekte persoonsgegevens aan A&D Betaalbare Geschenken worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen gebruikt worden om Uw bestelling te verwerken en op het juiste adres af te leveren.
 2. Voor uw privacy houden wij ons aan de Wet bescherming op de Persoonsgegevens.
 3. Mits U vooraf toestemming heeft gegeven kunnen wij U een nieuwsbrief of aanbiedingen toezenden of mailen.
 4. Uw gegevens zullen nooit overgedragen worden aan derden.

 

Artikel 12 – Copyright/auteursrechten

Op alle afbeeldingen en teksten vermeld op de website van A&D Betaalbare Geschenken berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming.

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Betaalbare Geschenken per 27-11-2021 (aangepaste versie)Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

A&D Betaalbare Geschenken is onderdeel van: A & D Betaalbaar Shoppen

Gevestigd te Rotterdam

Adres: Brandingdijk 310, 3059RB te Rotterdam..

Agnes van der Raaf: 06-18269077

Email: info@betaalbaregeschenken.nl

Website: www.betaalbaregeschenken.nl

KVK-nummer: 56286465

BTW-identificatienummer: NL001720196B91.

Regiobank rekeningnummer: NL62RBRB0919224849 t.n.v. A&D Betaalbare GeschenkenArtikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten geleverd door A&D Betaalbare Geschenken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden U ter beschikking gesteld via de internetsite en zijn deze te printen via een PDF-bestand. Op verzoek zenden wij U kosteloos een schriftelijk exemplaar toe.
Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding houdt in dat U akkoord gaat met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3 – Overeenkomst

De afnemer is aan de overeenkomst gebonden op het moment dat de afnemer het aanbod aanvaardt of een bestelling plaatst, ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door A&D Betaalbare Geschenken. A&D Betaalbare Geschenken behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder bijzondere voorwaarden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt A&D Betaalbare Geschenken dit mee binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling.
Na ontvangst van de bestelling dient A&D Betaalbare Geschenken de bestelling te bevestigen, zodat de overeenkomst bindend is.
Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos worden doorgevoerd, mits de wijziging schriftelijk is aangevraagd en door A&D Betaalbare Geschenken is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit wel het geval is, behoudt A&D Betaalbare geschenken zich het recht aanvullingen en wijzigingen te weigeren, dan wel extra kosten in rekening te brengen.


Artikel 4 – Levering en Verzending

Voor alle aangeboden artikelen van A&D Betaalbare Geschenken geldt dat ze uniek zijn en er slechts 1 van voorradig is, mits anders aangegeven.
In het kader van de Wettelijke regels bij Koop op Afstand dient A&D Betaalbare Geschenken Uw bestelling binnen tenminste 30 dagen te verzenden, echter wij streven ernaar de artikelen binnen een week na ontvangst van betaling te verzenden. Een uitzondering hierop kan zijn als de bestellingen in opdracht en op maat gemaakt worden, hiervoor geldt een nader te bepalen leveringstermijn.
Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Mocht er al een betaling hebben plaatsgevonden ontvangt de afnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk volledig terug, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal A&D Betaalbare Geschenken zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De afnemer zal hiervan van te voren op duidelijke wijze geïnformeerd worden dat er een vervangend artikel geleverd gaat worden. De kosten van eventuele retourzending bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel, zijn voor rekening van A&D Betaalbare Geschenken.
Verzendkosten zijn (tenzij anders aangegeven) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. De verzendkosten voor levering binnen NL. bedragen voor pakketpost met PostNL € 7,50 en met DHL € 5,75 en voor brievenbuspost € 4,50 en € 4,95. Voor het buitenland gelden andere verzendkosten, deze zijn op aanvraag beschikbaar.
Voor bestellingen boven de € 75,00 geldt dat zij binnen Nederland zonder verzendkosten verzonden worden.
A&D Betaalbare Geschenken zal zorg dragen voor een deugdelijke verpakking voor transport en A&D Betaalbare Geschenken is dan ook niet verantwoordelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan Uw zijde of derden, tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van A&D Betaalbare Geschenken.
A&D Betaalbare Geschenken is niet aansprakelijk voor het zoekraken van post door de Post NL of DHL. Indien U Uw pakket verzekerd toegestuurd wilt krijgen, kunt U dit bij Uw bestelling aangeven. De extra kosten hiervoor zullen bij U in rekening gebracht worden.
Mochten verzendkosten hoger uitvallen dan zult U daar tijdig van op de hoogte gesteld worden.


Artikel 5 – Prijs

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. De verzendkosten zitten niet bij de genoemde prijs inbegrepen.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van onrechtmatige prijsinformatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen, o.a. BTW-verhoging, dit noodzakelijk maken of indien leveranciers tussentijdse verhogingen doorvoeren.
De prijzen bij de aangeboden artikelen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 6 – Betaling voor consumenten

Voor consumenten geldt na ontvangst van de orderbevestiging dat U het totaalbedrag van de bestelling over dient te maken naar Regiobank rekening: NL62RBRB0919224849 t.n.v. A&D Betaalbare Geschenken o.v.v. uw factuur/ordernummer. U kunt ook veilig betalen met Ideal. Indien U een factuur wenst ontvangt U deze per email. Betaling dient in ieder geval te geschieden binnen 7 dagen na bevestiging of ontvangst van factuur. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van A&D Betaalbare Geschenken.
Indien met enige betaling in gebreke blijft, is A&D Betaalbare Geschenken gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7 – Zichttermijn en Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wettelijke regels bij Koop op Afstand heeft de afnemer (consument) het recht de bestelling binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. U heeft na annulering nog 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan A&D Betaalbare Geschenken heeft retour gezonden, is de koop een feit.
Indien de afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht , dient de afnemer dit vooraf schriftelijk, met het herroepingsformulier en binnen 14 dagen, na levering, aan A&D Betaalbare Geschenken te melden. De afnemer dient, na overleg, de artikelen retour te sturen naar het retouradres van A&D Betaalbare Geschenken. Dit dient te redelijke wijze te gebeuren in de originele niet beschadigde verpakking en in zijn geheel met alle toebehoren. Gebruikte, beschadigde en/of artikelen welke onverkoopbaar zijn geworden worden wel retour genomen, maar hiervoor worden kosten in mindering gebracht op het retourbedrag.
De kosten van en het risico voor het retour zenden van de bestelling, komen voor eigen rekening (bekijk de actuele tarieven op de website van uw vervoerder).
Indien de afnemer reeds betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met A&D Betaalbare Geschenken heeft herroepen, zal A&D Betaalbare Geschenken deze betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst retourzending, retour storten, inclusief de verzendkosten voor de heenzending. A&D Betaalbare Geschenken behoudt het recht om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel gebruikt is of door de schuld van de afnemer is beschadigd. Met de hand geschreven kaarten worden in mindering gebracht op de retourbetaling.
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn artikelen welke in opdracht of op maat gemaakt zijn en gepersonaliseerde artikelen (zoals artikelen met namen).
Bedrijven hebben overeenkomstig de Wettelijke regels bij Koop op Afstand geen recht op het herroepingsrecht.


Artikel 8 – Garantie

A&D Betaalbare Geschenken staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Mits anders overeengekomen, staat A&D Betaalbare Geschenken er voor in dat de artikelen geschikt zijn voor normaal gebruik.
A&D Betaalbare Geschenken staat in voor een goede service, echter wordt er van de afnemer verwacht dat hij de bestelling binnen 24 uur na levering controleert op eventuele gebreken en deze mede deelt via een email. In overleg zal er gekeken worden naar een passende oplossing.
Ieder recht op garantie vervalt indien er zonder toestemming van A&D Betaalbare Geschenken wijzigingen aan de geleverde artikelen zijn aangebracht door afnemer of derden. Tevens vervalt de garantie als er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik of blootstellen aan abnormale omstandigheden van de geleverde artikelen.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door A&D Betaalbare Geschenken aan de afnemer verkochte of geleverde artikelen blijft bij A&D Betaalbare Geschenken, zolang de afnemer nog niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden, heeft voldaan.
Onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, mogen niet verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.
Onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, echter A&D Betaalbare Geschenken blijft eigenaar totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
De afnemer geeft onvoorwaardelijk toestemming aan A&D Betaalbare Geschenken om een derde aan te stellen als zij haar eigendomsrechten wil uitoefenen.


Artikel 10 – Klachtenregeling/Geschillen

Op de overeenkomsten tussen A&D Betaalbare Geschenken en afnemer waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Wanneer afnemer klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, moeten deze binnen 24 uur na levering, worden gemeld aan A&D Betaalbare Geschenken.
Bij A&D Betaalbare Geschenken ingediende klachten dienen te worden behandeld binnen een termijn van 14 dagen. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal A&D Betaalbare Geschenken de afnemer binnen 14 dagen op de hoogte brengen en een indicatie geven wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Mochten de artikelen waarop de klacht berust retour dienen te worden gestuurd naar A&D Betaalbare Geschenken, zijn deze retourkosten voor de afnemer. Op het moment dat de klacht gegrond is en de fout ligt bij A&D Betaalbare Geschenken, zullen deze kosten vergoedt worden aan de afnemer.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Vanaf 15 Februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het U vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 11 – Persoonsgegevens

De door U verstrekte persoonsgegevens aan A&D Betaalbare Geschenken worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen gebruikt worden om Uw bestelling te verwerken en op het juiste adres af te leveren.
Voor uw privacy houden wij ons aan de Wet bescherming op de Persoonsgegevens.
Mits U vooraf toestemming heeft gegeven kunnen wij U een nieuwsbrief of aanbiedingen toezenden of mailen.
Uw gegevens zullen nooit overgedragen worden aan derden.


Artikel 12 – Copyright/auteursrechten

Op alle afbeeldingen en teksten vermeld op de website van A&D Betaalbare Geschenken berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming..(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 A&D Betaalbare Geschenken | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel